LOUKA U KRUHÁČE

Pozorování a aktuality

O biotopu

Jedná se o dříve silně zruderalizovanou jednohektarovou plochu vzniklou druhotně při výstavbě kruhového objezdu u Otic. Plocha byla porostlá ruderální vegetací, rostly zde šťovíky (Rumex spp.), třtina křovištní (Calamagrostis epigejos), turanka kanadská (Conyza canadensis), turan roční (Erigeron anuus), zlatobýl kanadský (Solidago canadensis) a řada dalších rostlin. Na lokalitu navazovaly uniformní trávníky běžně vysévané podél silnic. Stromové ani keřové patro nebylo na lokalitě vyvinuto.

V roce 2017 byla plocha oseta květnatou luční směsí. Vznikla zde výrazně květnatá mezofilní louka s dominantními kopretinami, štírovníkem, dále šalvějí, úročníkem, kouhoutkem a dalšími bylinami. Už na jaře 2018 objevili louku první typicky luční motýli, jako např. přástevník chrastavcový (Diacrisia sannio) či píďalka (Siona lineta), kteří jsou na území katastru města již vzácní, a několik běžných druhů denních motýlů. 

Historie

V souvislosti s výstavbou jižního obchvatu města Opavy vznikla mezi železniční tratí na trase Opava -Hradec nad Moravicí a nově vybudovaným kruhovým objezdem na silnici I/57 zbytková plocha o výměře 1,2 ha, která vzhledem ke své pozici a poměrně velkému množství odpadků na povrchu i v půdě nebyla hospodářsky využívána. Pozemek v majetku města Opavy zarostl po ukončení výstavby kruhového objezdu ruderální vegetací. Rozhodli jsme se pro pronájem tohoto pozemku a jeho přeměnu v druhově bohatou květnatou louku pro podporu ohrožených či chráněných druhů entomofauny, jako jsou motýli Lepidoptera či další ustupující hmyz z intenzivně obhospodařované krajiny, např. čmeláci (Bombus spp.). Na první pohled se jedná o nezajímavý a nevhodný pozemek pro přírodní využití s ohledem na blízkost komunikací s křižovatkou a okolní velké zemědělské lány. Možná ale právě pro jeho izolovanost v tzv. civilizační poušti se může pozemek stát zajímavým objektem z hlediska budoucího obsazování živočišnými druhy a sledování jejich schopnosti překonávat pro ně neúživné plochy, schopnosti distribuce v prostředí a schopnosti se na sledované ploše dlouhodobě udržet. Příklady ze zahraničí a České republiky (přivaděč dálnice D1 – první květnaté osevy na ploše 3 ha u Studénky na severní Moravě vznikly za spolupráce Ředitelství silnic a dálnic, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Entomologického ústavu – BC AV ČR), ukazují, že toto je cesta pro obnovu přírody i podél dopravních staveb.

V neposlední řadě by plocha měla okolo cestujícím lidem ukázat, jak může druhově bohatá květnatá louka zpestřit okolí, že existuje alternativa k neustále se opakujícím sekaným a mulčovaným travnatým plochám. Jakmile dojde k rozvoji a stabilizaci druhově pestrého porostu, je počítáno s umístěním informační tabule s textem vysvětlujícím význam plochy pro přírodu a člověka. Realizace projektu představuje teprve druhou lokalitu tohoto typu podél komunikací v České republice a první realizovanou z iniciativy soukromé společnosti, firmy Semix Pluso, neboť ochrana entomofauny - motýlů, čmeláků, samotářských včel – významných to opylovačů rostlin - patří k dílčím prioritám vytváření a udržování zdravého prostředí.

V roce 2016 byl v území zrealizován projekt s názvem Květnaté bylinné osevy podél silnice pro denní motýly v k. ú. Kylešovice, Otický kruháč. V období od září do října bylo na lokalitě provedeno několik opatření pro založení druhově bohatých trávníků. Plochu jsme nechali pokosit, odstranit biomasu a odplevelit. Nutná byla základní terénní úprava, vyčištění plochy od odpadků a vysbírání kamenů. Ze získaných kamenů vznikla uprostřed plochy kamenice, která má velké množství skulin mezi jednotlivými kameny a slouží jako úkryt pro živočichy. Plocha byla po úpravách následně oseta druhově bohatou květnatou směsí se zvýšeným zastoupením bylin při doporučeném výsevu 2 až 5 g/m2 (70 % travin, 30 % květnatých druhů). Na okraji bylo vysazeno celkem 11 ks keřů šípků obecných (Rosa canina) a hlohů (Crataegus sp.), které umožní odsedávky pro motýly a částečně odcloní plochu od komunikace.

Mapa