KOZMICKÉ PTAČÍ LOUKY

Pozorování a aktuality

O biotopu

Kozmické ptačí louky jsou územím ucelenějších nivních psárkových a ostřicových luk v povodí řeky Opavy v nadmořské výšce 219 až 220 m, mezi městy Opavou a Ostravou. Kozmické ptačí louky je projekt, kterým byla příroda obohacena o nová území, respektive kdy byly přírodě navráceny melioracemi dříve znehodnocené plochy.

Lokalita umožňuje pozorování ptáků během celého hnízdního období a také v průběhu jarních a podzimních tahů z ptačí pozorovatelny. Charakteristickým obyvatelem oblasti jsou čejky chocholaté (Vanellus vanellus)vodouši rudonozí (Tringa totanus) a bekasíny otavní (Gallinago gallinago). Mezi ptáky, které zde trpělivý pozorovatel má šanci zahlédnout, jsou také další chráněné druhy, jako jeřáb popelavý (Grus grus), orel mořský (Haliaeetus albicilla)čáp černý (Ciconia nigra), ledňáček říční (Alcedo atthis), čírka obecná (Anas crecca), čírka modrá (Anas querquedula či moudivláček lužní (Remiz pendulinus). Z běžnějších, avšak neméně zajímavých druhů ptáků lze zde pozorovat husy velké (Anser anser), kachny divoké (Anas platyrhynshos) a lysky černé (Fulica atra). Na pozorovatelně je umístěno čapí hnízdo. Lokalita se stává důležitou zastávkou na tahu ptáků na jaře i na podzim. Nejsou to jen ptáci, ale je zde také silná populace vzácné ryby piskoře pruhovaného (Misgurnus fossilis)motýla modráska bahenního (Maculinea nausithous) a mnoha druhů obojživelníků a plazů. Od dubna do srpna louky postupně rozkvétají a lze zde vidět koberce kohoutků lučních (Lychnis flos-cuculi), pryskyřníků plazivých (Ranunculus repens), rdesna hadího kořene (Bistorta major), krvavců totenů (Sanguisorba officinalis), kakostů lučních (Geranium pretense), vrbin obecných (Lysimachia vulgaris), kyprejů vrbice (Lythrum salicaria) a dalších bylin.

Konečným cílem projektu, který by měl mít svá navazující pokračování, je vytvořit pro lidi a zvířata atraktivní oblast nadregionálního významu. Po vybudování mnoha tůní a meandrování napřímeného potoka Přehyně zareagovala příroda velmi vstřícně - návratem mnoha živočišných druhů nebo posílením druhů do té doby na hranicích vymření.   

Souvisejícím cílem obnovy Kozmických ptačích luk je podpora vědy a výzkumu. Na revitalizovaném území bude formou odborných průzkumů a spolupráce s univerzitami sledována fauna a flóra a celá tato „zresuscitovaná“ přírodní plocha poslouží prostřednictvím informačních panelů a pozorovacích bodů osvětě. Kozmické ptačí louky mají být ukázkou správných přírodních poměrů pro vzdělání a duševní rozvoj školou povinných dětí. Iniciátoři projektu dělají vše pro to, aby mohli oslovit základní školy s edukativním programem a komentovanou prohlídkou jako vhodným doplňkem vyučování přírodopisu. V lokalitě se pořádají také exkurze pro veřejnost.

Historie

Také tomuto území se nevyhnuly meliorační úpravy a narovnávání toků včetně zavážení mokřadů a jejich soustavné odvodňování (60. - 80. léta 20. století). Přes všechna tato negativa mělo území stále svou vysokou biologickou hodnotu, ať zoologickou tak botanickou. Stav území se nadále rychle zhoršoval, část luk byla přeorána na kukuřičná políčka a další části byly osázeny výsadbami smrků a borovic. To významně zdecimovalo jak rostlinné biotopy, tak mělo negativní vliv na bezobratlé – zejména motýly a ptáky bahňáky, kteří jsou velmi citliví na změny tohoto typu.

Pamětní list

Novodobá historie území se datuje od roku 2006, kdy lokalitu postupně získala do soukromého vlastnictví otická firma SEMIX. Do roku 2011 probíhala jednání s vlastníky pozemků a pronajímatelů a následně výkupy pozemků. Jednotlivé připravované kroky se konzultovaly s příslušnými odborníky a současně byly využity místní a zejména zahraniční zkušenosti a informace z odborných literatur. Hlavní objekty mokřadů byly naplánovány do dříve poničených a rumištních ploch. Před zahájením projektu byl proveden biologický průzkum. V rámci přípravy vzniklo několik různých verzí řešení projektu. Zvažoval se počet a velikosti jednotlivých tůní a mokřadů, jejich hloubky, odstupňování břehů a způsob napájení. Důležitým ekologicko-ekonomickým problémem bylo najít vhodné umístění pro odbagrovanou zeminu v množství cca 30 tisíc m3, což se nakonec podařilo v blízkosti realizovaného projektu, a to tak, že tato zemina nenarušila ráz krajiny a nevznikly umělé "kopce". Když rozloha ucelené plochy dosáhla 13 ha, noví majitelé spustili projekt „Obnova tůní a revitalizace mokřadu Kozmické louky“ později přejmenovaný na „Kozmické ptačí louky – obnovená příroda“. Hlavním záměrem bylo dosáhnout těchto cílů:

  • obnova základních funkcí říční krajiny – aluvia údolní nivy řeky Opavy spolu s potoky Juliánka a Přehyně a optimalizace vodního režimu v krajině. Podpora retenční schopnosti území
  • vznik nových tůní – 11 objektů o celkové ploše 3,27 ha
  • náhrada napřímeného toku potoka Přehyně novým meandrujícím korytem s proměnlivou šířkou se dvěma bočními tůněmi s délkou toku 735 m
  • vybudování tří valů sloužících jako zimoviště pro obojživelníky
  • obnova aluviálních luk a šetrného hospodaření – vhodné načasování sečí s ohledem na hnízdění ptáků a vývojový cyklus motýlů
  • výsadba dřevin a keřů – doplnění stávajících solitérních dřevin a vytvoření pásu keřů podél cyklostezky s cílem odclonění díla a zajištění potřebného klidu
  • propagace přírody pro veřejnost vybudováním pozorovatelny a naučných tabulí.
  • podpora ohrožených a chráněných druhů organismů – ptáků, obojživelníků, bezobratlých, ryb

Projekt byl realizován v rámci operačního programu Životní prostředí v letech 2009-2014. Vlastní práce na obnově tůní a revitalizaci mokřadu probíhaly od září 2013 do května 2014. První hnízdní výskyty ptáků – vodoušů rudonohých (Tringa totanus), čejek chocholatých (Vanellus vanellus), pisíků obecných (Actitis hyppoleuca) naznačily, že naděje na navrácení dalších druhů jsou reálné. Následovala proto další etapa budování. Firma odkoupila několik dalších hektarů pozemků a rozšířila přírodní areál na současných 63 hektarů.

Semix byl za projekt „Kozmické ptačí louky“ oceněn Ministerstvem životního prostředí ČR za úspěšnou účast v prvním ročníku soutěže „Adaptační opatření roku 2015“ (viz pamětní list vpravo nahoře). Projekt Kozmických ptačích luk si doposud vyžádal investice ve výši 10,1 mil. Kč, z čehož 4,1 mil financoval Semix.

Hluboko v území byla dne 20. 8. 2015 slavnostně otevřena sedmimetrová pozorovatelna s přístupovým chodníkem a sedmi informačními tabulemi. Základní organizaci ČSOP Ochránce se úmysl vybudování pozorovatelny na Kozmických ptačích loukách podařilo naplnit zásluhou dvou významných sponzorů: společnosti NET4GAS a SEMIX. Hodnota provedeného díla pozorovatelny, přístupové cesty a informačních tabulí představuje částku 650 000 Kč. Hlavním dárcem se stal generální partner Českého svazu ochránců přírody prostřednictvím programu „Blíž přírodě“ - NET4GAS, který poskytl finanční dar ve výši 420 tisíc Kč. Zbývajících 230 000 Kč uvolnila společnost SEMIX.

Během druhé etapy mezi lety 2017 a 2018 se lokalita rozšířila jako "Mokřady Kozmické ptačí louky - II.etapa", vznikly nové tůně a jezírka. Komplex periodicky promokřených tůní a trvalých vodních ploch navazuje na etapu první a hned v první sezóně na této ploše zahnízdila řada druhů ptactva. Nové tůně využily i ropuchy zelené a celá řada skokanů. 

S ohledem na regeneraci stávajících podmáčených ploch chystáme třetí etapu, která se od obou předešlých odlišuje, protože umožní přirozený rozliv vody do luk a podpoří nejen bohatou mokřadní květenu, ale otevře širokou potravní nabídku pro bahňáky, kteří svými dlouhými zobáky vypichují potravu právě z vlhké zeminy a bahna.

O přírodním areálu natočila 25. 8. 2015 zpravodajský spot TV Polar. Najdete jej ZDE.

Logo Moravskoslezského kraje22. listopadu 2019 se začali pást divocí koně z Exmooru díky podpoře Moravskoslezského kraje a Ministerstva Životního Prostředí

Proč je pastva důležitá?

Proč právě exmoorští ponyové a ne kozy nebo jiní býložravci?

Protože o všechna jiná domestikovaná zvířata je nutné se starat: přikrmovat je, odčervovat, léčit, zatímco exmoorští ponyové vynikají zdravím a jsou imunní vůči parazitům. Krmivo budou dostávat pouze tehdy, když pastvina zapadne sněhem.

Údržba Kozmických ptačích luk je velmi náročný úkol. Snažíme se vyjít vstříc co nejširšímu spektru druhů a například seče musíme plánovat tak, abychom nenarušovali hnízdění bahňáků, jejichž hnízda nebo kuřátka ve vysoké trávě jsou jen velmi těžce k nalezení. To platí i o čerstvě narozených srnčatech nebo zajících. Seče navíc musejí probíhat v určité době, abychom podpořili růst nektarodárných bylin, včetně krvavce totenu, který je jedinou živnou rostlinou ohroženého motýla modráska bahenního. Když se přidá vlhké počasí, tak členitý terén s množstvím tůní neprojede ani sebelepší technika.

Exmoorští koně pečlivě vypásají traviny a napomohou tak údržbě lokality a rozvoji pestré nektarodárné flóry a tím i fauny. Hmyz bude podpořen nejen tímto faktem, ale i přítomnosti veterinárně neošetřeného koňského trusu. Drobná kopýtka těchto koní rozrušují travní drn a napomohou nástupu konkurenčně slabších a mnohdy vzácných až ohrožených druhů rostlin. Například orchidejí. Tyto volné plošky ke svému hnízdění využívá i řada ptáků, především čejky chocholaté, vodouši rudonozí a další bahňáci.

Mapa