SLOVO ZAKLADATELE

Vážení návštěvníci stránek Natura – Semix,

pravděpodobně první otázka, která Vás napadne při otevření našich internetových stránek, může znít – proč právě Semix něco aktivně podniká v ochraně přírody?

Odpověď na tuto jednoduchou otázku je překvapivě složitá - důvodů jsou až desítky.  Obecně vzato ochrana přírody a krajiny stojí v naší společnosti na okraji zájmu. Skupina vysoce erudovaných biologicky vzdělaných odborníků spolu s nadšenými ochranáři tvoří zoufale malý podíl z počtu obyvatel. Absolutní většina společnosti si neuvědomuje, že zdravá krajina je nejvyšší a podmiňující hodnotou pro její udržitelný rozvoj, že hodnota krajiny je úzce spjata s existencí pestré přírody.

Přičiněním mainstreamových médií se stalo folklórem, že příroda a její ochrana jsou spojovány s excesy několika extremistů, kteří svými údajně pošetilými akcemi brzdí rozvoj společnosti a oddalují naši cestu k blahobytu. Všechno je to hluboký omyl. Přírodu potřebujeme úplně všichni, jen si to neuvědomujeme. Ten, kdo chrání přírodu před některými lidskými činnostmi, nečiní tak proti lidem, ale právě pro lidi a jejich budoucnost. V poslední době se používá pro stanovení významu přírody pro společnost termín „ekosystémové služby“. Existují různé metodiky jak tyto služby finančně vyčíslit a částky za takové služby jsou překvapivě vysoké. Tyto služby ekosystému, kterého jsme součástí, jsou zásadní pro život současný i budoucí.

Člověk v celé své vývojové historii bojoval s nástrahami přírody. Bojoval až do poloviny minulého století. Od té doby je dobojováno, příroda je přemožena tak mocně, že je na lopatkách a ve smrtelné křeči. Povinností společnosti je zbytky přírody chránit. Problémem je, že těch, kteří si uvědomují nebezpečí zániku mnoha živočišných a rostlinných druhů, je velmi málo.

Několik důvodů, proč je ochrana přírody tak důležitá:

 • Člověk nemá právo vyhladit žádný živočišný nebo rostlinný druh, když sám není jejich stvořitel.
 • Způsobit vyhynutí jakéhokoliv druhu je neetické a neslučuje se s praktikami vyspělé evropské civilizace.
 • Je dobré si uvědomit, že druhy, jak je známe, se vyvíjely tisíce až desítky tisíc let, výjimečně méně. Když nějaký druh vyhubíme během jedné desítky let, tak náhrada nestojí za dveřmi.
 • V případě ztráty jednoho druhu se nejedná o jednotlivou osamocenou událost. Každý druh je součástí potravinového řetězce a ekologických mezidruhových vazeb, jeho vymizení může vyvolat dominový efekt.
 • Ekosystém, kterého jsme součástí, je tak stabilní (zdravý), kolik prvků (druhů) je jeho součástí. Čím pestřejší a bohatší na druhy, tím je ekosystém odolnější vůči vnějším vlivům. Krajina, ve které by žil člověk pouze se svými lány kukuřice a řepky, je velmi zranitelná a z dlouhodobého hlediska neobyvatelná.
 • Světový genofond druhů má absolutně nejvyšší a zároveň nevyčíslitelnou hodnotu. Ztráta každého druhu s jeho genofondem je okamžitou ztrátou, ale z hlediska možného využití v budoucnu není dnes vůbec možné odhadnout, jak obrovská ztráta to může být. Naděje vkládané do nyní probíhajících a zejména budoucích genových úprav ve prospěch zemědělství budoucnosti, stejně tak zdravotnictví, jsou závislé na genofondech existujících. V současné době nikdo neumí stanovit, který genofond může být užitečný a který nikoliv. To se týká od jednobuněčných organismů až po ty vývojově výše postavené.
 • Podle aktuálních odhadů má 40 % světového spektra léčiv původ v přírodních zdrojích. Stále existují druhy člověkem neobjevené, ale i v případě známých druhů nebyly zdaleka všechny prozkoumány, zda neobsahují látky s léčebným účinkem. Nedopusťme zánik druhů, aniž by byl čas je vůbec prozkoumat.
 • Jedna důležitá funkce přírody a zdravé krajiny je stále hluboce podceňována, i když v poslední době se toto téma již objevuje, a to vliv krajiny a přírody na psychické zdraví člověka. Zdraví člověka neovlivňují jen faktory jako dědičnost, kvalita stravy, čistý vzduch, čistá voda, ale neméně i psychická harmonie každého prožitého dne. Začíná se prokazovat, že psychická disharmonie úzce souvisí sodloučeností až izolací od přírodních procesů a přírody vůbec. Za léčebný kontakt s přírodou nelze považovat chůzi po „anglickém“ stříhaném a sterilním trávníku nebo procházku se psem mezi rozsáhlými obilnými či řepkovými lány.
 • Ochrana přírody a krajiny je více než provázána. Příroda bez prostoru - tedy krajiny nemůže existovat. Důvodem pro tvorbu nebo ochranu krajiny není pouze nějaký kulturně historický závazek, jak se někdy udává. Krajina je plnohodnotná, jsou-li v ní dostatečně přítomny struktury, jako jsou meze, úvozy, úhory, remízky, stromořadí, drobné svahy, polní cesty (neasfaltované), mokřiny a samozřejmě polní hony se zemědělskými plodinami o přiměřených výměrách.
 • Plnohodnotná krajina je schopna zadržovat vodu, mírnit povodňové stavy, bránit erozi půdy a samozřejmě hostit biodiverzitu. Jak souvisí biodiverzita se zadržováním vody v krajině? Původní domácí hluboko kořenící druhy rostlin zajišťují vsakování vody do hlubších vrstev půdy, stejně tak organismy od žížal po hlodavce.

Tento výčet ukazuje, že existuje dost vážných důvodů, proč přírodu chránit. I přes skutečnost, že státní ochrana přírody vykonává svou část práce, bez doprovodné práce mnoha dobrovolníků by zkolabovala. Ve většině států střední a západní Evropy, kde se ochrana přírody těší většímu zájmu veřejnosti, je v činnosti mnoho spolků nebo jednotlivců vlastnících půdu a praktikujících na těchto plochách aktivní ochranu přírody. Naše práce v rámci podpory ze strany firmy Semix má stejné poslání. Zastáváme názor, že jenom na vlastněných pozemcích lze dlouhodobě udržet úroveň ochrany. Vlastnictví pozemků je zárukou a ochranou, že nedojde k události jako v případě nájemního vztahu, kdy pronajímatel po letech změní názor a bude chtít účel pozemků převést na výdělečný.

Cíle, které sledujeme v rámci naší činnosti:

 • Poskytnout životní prostor a možnost rozmnožování pro druhy našeho podnebního pásma.
 • Ukázat lidem-občanům, že i příroda na našem území může být bohatá a zajímavá.
 • Probudit zájem dětí o přírodu.
 • Stát se příkladem pro jiné osoby nebo subjekty k následování. Pokud je nám známo, tak jedna až dvě podobné soukromé iniciativy probíhají. To je velmi skromná bilance.
 • Působit na veřejnost ve směru změny nahlížení na ochranu přírody z dosud zažitého pohledu omezování svobody a rozvoje nebo pozice nějakého veřejného nepřítele. Ochrana přírody se musí stát společenskou potřebou v zájmu udržitelného života.
 • Dokázat a inspirovat, že byznys a průmyslová výroba mohou poskytnout svůj díl odpovědnosti v procesu udržitelného rozvoje. Podnikatel nerovná se nepřítel přírody.

Pro několik jednotlivců jsou to nelehké úkoly, ale plnit nelehké úkoly je naše hobby.

Kamil Lisal, spolumajitel společnosti