KOZMICKÉ PTAČÍ LOUKY JIŽ DOSÁHLY ROZLOHY 63 HA!

Kozmické ptačí louky již dosáhly rozlohy 63 ha!

Po, 14.10.2019

Získávání pozemků pro naší ptačí lokalitu, i když se jedná o periodicky zamokřené louky s nižší bonitou půdy, v zájmu zprůchodnění prodeje musíme měnit za půdu ornou, kterou s předstihem vykupujeme v blízké oblasti. Je to časově a organizačně náročný a nákladný proces.

A proč vlastně pozemky vykupujeme? Pokud má být naše snaha o plnohodnotnou obnovu lokality úspěšná, je základní podmínkou, aby její plocha byla co nejrozsáhlejší. Pro obnovu reprodukce ptactva většiny druhů je to nezbytné. Jen dostatečně velká plocha poskytne dostatek potravy pro vyvedení mláďat. S rostoucí plochou vyčleněnou pro přírodní procesy, roste i předpoklad zklidnění území. V současné době je celá oblast vyhlášená jako zátopová a na to se vážou četná omezení zejména investičního druhu. Dá se očekávat, že tento stav nebude trvale zachován. Možný přechod na ornou půdu je ta méně škodlivá varianta, jinak si lze představit cokoliv.  

Považujeme za nezbytné tuto nádhernou přírodu obnovit a zachovat pro další generace. Je společenskou odpovědností nás všech starat se o krajinu, ve které žijeme tak, aby zůstala dlouhodobě zdravá a funkční. Bez pestré přírody ztrácíme stabilitu a celý systém je oslabený. Toto se projevuje už nyní. Příkladem jsou kalamity jako kůrovec, půdní eroze a raketovým tempem ubývající bohatost flóry a fauny napříč všemi patry potravního řetězce.

Děkujeme všem dosavadním podporovatelům a dárcům, kteří pomáhají budovat tuto pěknou lokalitu ve prospěch flory a fauny a občanů zároveň, neboť tito mohou obdivovat, co už málokde uvidí.